РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Решаване на спорове

Информация за органи, контролиращи дейността

 

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

 

  • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

 

  • тел: 0700 111 22

 

  • email: info@kzp.bg

 

  • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

 

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 

  • тел: 02/91-53-518

 

  • email: kzld@cpdp.bg

 

  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

 

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

 

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Ловеч и район на действие територията на област Ловеч.

 

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show